Adjust

Algemene Voorwaarden

Adjust Consulting B.V. gevestigd en kantoorhoudende aan Startbaan 6, 1185 XR, Amstelveen en aan haar gelieerde bedrijven, hierna te noemen: “Adjust”.

Artikel 1. Definities

 1. Adjust: Adjust Consulting B.V.
 2. Opdrachtgever: de wederpartij van
  Adjust.
 3. Diensten: de tussen partijen afgesproken werkzaamheden welke door Adjust Consulting B.V. worden uitgevoerd.

Artikel 2. Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op organisatie- en inkoopadvisering, waaronder werkzaamheden zoals contractmanagement, door Adjust aan Opdrachtgever, respectievelijk zijn rechtsopvolger. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met Adjust overeengekomen te worden.
 2. Adjust is bevoegd onder haar verantwoordelijkheid werkzaamheden door derden te laten uitvoeren. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Adjust waarbij derden worden betrokken.
 3. Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet van toepassing op enige Overeenkomst met Adjust, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. In het geval dat een Overeenkomst in meer dan één taal wordt opgesteld, zal de Nederlandse versie prevaleren in geval van enig dispuut met betrekking tot de interpretatie van de Overeenkomst.

Artikel 3. Offertes en Overeenkomsten

 1. Offertes van Adjust zijn geldig voor een duur van dertig (30) dagen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met de Opdrachtgever.
 2. Offertes van Adjust zijn gebaseerd op door de Opdrachtgever verstrekte informatie ten aanzien van de te leveren Diensten. Opdrachtgever is aansprakelijk voor verstrekken van alle essentiële informatie met betrekking tot de opzet en de uitvoering van de Diensten.
 3. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 4. Een Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Adjust ontstaat slechts wanneer
  a) de Opdrachtgever de Overeenkomst zonder voorbehoud heeft ondertekend en het aldus ondertekende exemplaar bij Adjust retour is ontvangen;
  b) wanneer Adjust een Overeenkomst als zodanig bevestigd;
  c) wanneer Adjust begint met de uitvoering van de opdracht, of op enig andere manier zoals voorzien in deze Algemene Voorwaarden.
 5. Een orderbevestiging zal de Overeenkomst zo correct en compleet mogelijk weergeven. Opdrachtgever dient eventuele bezwaren en/of aanvullingen schriftelijk binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de orderbevestiging aan Adjust kenbaar te maken.
 6. Eventueel aanvullende overeenkomsten of wijzigingen binden Adjust slechts indien zij schriftelijk zijn bevestigd door Adjust.
 7. Adjust zal zich inspannen om de te verrichten Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.

Artikel 4. Terbeschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte

 1. Om de uitvoering van de Diensten goed en zoveel mogelijk volgens het overeengekomen tijdschema te laten verlopen, verstrekt de Opdrachtgever niet alleen tijdig alle documenten en gegevens die Adjust nodig heeft voor uitvoering van de Diensten, maar ook de inzet van medewerkers van de eigen organisatie van de Opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van Adjust betrokken (zullen) zijn.
 2. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Adjust zijn verstrekt, heeft Adjust het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. Adjust is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Adjust is uit gegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Adjust tegen aanspraken van derden ter zake inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van een derde voor materiaal dat door Opdrachtgever in het kader van de Overeenkomst aan Adjust ter beschikking is gesteld.
 5. Opdrachtgever draagt zorg voor het verkrijgen van toegang tot het terrein en alle benodigde artikelen, zoals werkruimte, computerscherm en toegang tot het netwerk (etc., deze opsomming is niet limitatief) die de medewerker van Adjust nodig heeft om het werk te kunnen uitvoeren.
 6. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Adjust de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk goed heeft gekeurd.

Artikel 5. Personeel

 1. Adjust kan in overleg met de Opdrachtgever de samenstelling van het adviesteam wijzigen, indien dit voor de uitvoering van de Diensten noodzakelijk is. Wanneer medewerkers van Adjust vertrekken bij Adjust en derhalve niet meer kunnen deelnemen aan het adviesteam heeft Adjust het recht deze te vervangen door gelijk gekwalificeerde medewerkers van Adjust. De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten Diensten niet verminderen, noch de continuïteit ongunstig beïnvloeden.
 2. Een wijziging van het adviesteam kan ook op verzoek van de Opdrachtgever in overleg met en na goedkeuring van Adjust plaatsvinden.
 3. Geen van de partijen mag tijdens de uitvoering van de Diensten en/of binnen een jaar na beëindiging van de Diensten personeel of enige medewerker van de wederpartij in dienst nemen, over indiensttreding onderhandelen, of anderszins voor hem werkzaam laten zijn dan in overleg met de wederpartij, een en ander op straffe van een direct opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van vijfentwintighonderd Euro voor iedere dag dat deze bepaling wordt overtreden.

Artikel 6. Tarieven en kosten

 1. Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de offerte aangegeven of daarin zijn begrepen de secretariaatskosten, reisuren, reis- en verblijfkosten en andere opdrachtgebonden kosten. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk worden berekend. Een tussentijdse verandering van het niveau van de lonen en kosten die Adjust noodzaakt tot tariefaanpassing of aanpassing van andere hiervoor genoemde kostenvergoedingen, zal worden doorberekend.
 2. Is in de Overeenkomst een ‘vaste prijs’ opgenomen dan geldt deze prijs als de overeengekomen prijs. Is in de Overeenkomst een ‘richtprijs’ opgenomen dan geeft het vermelde bedrag een schatting van de kosten aan. In dat geval zal het te betalen bedrag worden berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Adjust, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden zijn verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 3. Tenzij anders vermeld, zijn alle door Adjust genoemde bedragen exclusief omzetbelasting.

Artikel 7. Betalingsvoorwaarden

 1. De tarieven en de eventuele overige kosten, worden maandelijks in rekening gebracht aan de Opdrachtgever. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op de bank- of girorekening of overige wijze zoals vermeld op de factuur en in de valuta waarin is gefactureerd.
 2. Na de vervaldag is Opdrachtgever in verzuim. Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd zonder dat hiertoe ingebrekestelling is vereist. Deze rente bedraagt 1% per maand tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. Indien betaling alsnog achterwege blijft, kan Adjust met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten.
 3. Wanneer de Opdrachtgever in verzuim is of hij op een andere wijze tekort schiet in het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, komen alle door Adjust gemaakte kosten ter verkrijging van voldoening in of buiten rechte voor zijn rekening.
 4. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan een opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).
 5. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Adjust en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Adjust onmiddellijk opeisbaar zijn.
 6. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 8. Incassokosten

 1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd:
  – over de eerste Euro 10.000,- 10%
  – over het meerdere 5%
 2. Indien Adjust aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, dient de Opdrachtgever deze ook te vergoeden.

Artikel 9. Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk

 1. De Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de Overeenkomst kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds de overeengekomen aanpak, werkwijze of omvang van de Overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uitbreiden of wijzigen.
 2. Indien de tussentijdse wijziging ontstaat op verzoek van of door toedoen van de Opdrachtgever, zal Adjust, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt, de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende Overeenkomst aan de Opdrachtgever worden bevestigd.
 3. Voor zover de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal Adjust de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Adjust daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 10. Duur en afsluiting van de opdracht

 1. De Overeenkomst eindigt op de in de Overeenkomst genoemde termijn tenzij de overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. De duur van de Overeenkomst kan behalve door de inspanning van het adviesteam worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Adjust verkrijgt van en de medewerking die wordt verleend door de Opdrachtgever. De in de Overeenkomst genoemde termijn is dan ook een geschatte termijn en nimmer een fatale termijn.
 2. Indien overschrijding van de termijn dreigt, vindt hierover zo spoedig mogelijk overleg plaats met de Opdrachtgever. De termijn is nimmer een fatale termijn. De aansprakelijkheid van Adjust voor de gevolgen van overschrijding van de termijn strekt zich niet verder uit dan als bepaald in artikel 15.
 3.  In financiële zin is de Overeenkomst afgesloten, zodra de eindafrekening door de Opdrachtgever is goedgekeurd. Goedkeuring dient te worden verleend binnen een termijn van 30 dagen na dagtekening. Indien de Opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

Artikel 11. Gebreken

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Adjust.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal Adjust de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Adjust slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

Artikel 12. Tussentijdse beëindiging

 1. Partijen kunnen de Overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de uitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk, met een opzegtermijn van twee (2) maanden aan de wederpartij te worden bekendgemaakt.
 2. Indien de Opdrachtgever tot voortijdige beëindiging besluit, heeft Adjust vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, gemaakte afspraken en aangegane verplichtingen recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd.
 3. Adjust mag van de bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. Adjust behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de Opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.
 4. In geval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de wederpartij het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

Artikel 13. Intellectuele eigendom

 1. Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de Overeenkomst en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van Adjust. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van Adjust.
 2. De Opdrachtgever heeft het recht stukken die hem in het kader van de Overeenkomst door Adjust ter beschikking zijn gesteld te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de Overeenkomst.
 3. Adjust behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 14. Geheimhouding

 1. Adjust is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de Opdrachtgever jegens derden. Adjust zal in het kader van de Overeenkomst alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de Opdrachtgever.
 2. De Opdrachtgever kan zonder toestemming van Adjust derden geen mededeling doen over de aanpak van Adjust, zijn werkwijze en dergelijke, dan wel zijn rapportage ter beschikking stellen.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

 1. Adjust verricht de werkzaamheden als goed en zorgvuldig handelend adviseur en naar beste kunnen en weten.
 2. De aansprakelijkheid van Adjust, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 3. In geval van een aan Adjust toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is Adjust uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, mits Opdrachtgever Adjust eerst schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij aan Adjust een redelijke termijn wordt gegund om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.
 4. De aansprakelijkheid van Adjust wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze Overeenkomst is per schade toebrengende gebeurtenis beperkt tot het door Opdrachtgever aan Adjust betaalde honorarium exclusief BTW, waarbij een reeks gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. In het geval de Overeenkomst een doorlooptijd van langer dan drie (3) maanden heeft, is aansprakelijkheid beperkt tot de gedurende drie (3) maanden voorafgaand aan de schade toebrengende gebeurtenis aan Adjust betaalde bedragen.
 5. Adjust is niet aansprakelijk voor schade ontstaan uit een niet- toerekenbare tekortkoming. Een niet-toerekenbare tekortkoming is een tekortkoming die veroorzaakt wordt door omstandigheden waarop Adjust geen invloed heeft zoals, maar niet beperkt tot, brand, overstroming, oorlog, embargo, staking, onmogelijkheid materiaal en/of arbeid te verkrijgen van medewerkers of leveranciers en ingrijpen van overheidswege. In geval van een niet- toerekenbare tekortkoming wordt de uitvoering van Diensten opgeschort voor een periode van zestig (60) dagen. Indien de vertraging langer duurt, heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst op te zeggen.
 6. In geval van onrechtmatige daad van Adjust, of van haar medewerkers of ondergeschikten waarvoor Adjust rechtstreeks aansprakelijk gehouden kan worden, is Adjust slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel. Voor andere schade, voor zover ontstaan door opzet of grove schuld, zal de schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan hetgeen op grond van de door Adjust afgesloten verzekeringsovereenkomst wordt uitgekeerd.
 7. Adjust is nimmer aansprakelijk voor indirecte, bedrijfs- of gevolgschade.
 8. Adjust is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van dienstverlening of uitvoering van werkzaamheden door (gedetacheerde) medewerkers van Adjust op uitdrukkelijk verzoek c.q. op aanwijzing van de Opdrachtgever.
 9. Opdrachtgever vrijwaart Adjust voor alle schade die Adjust mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden, verband houdende met onrechtmatig handelen van medewerkers van Adjust welke bij Opdrachtgever zijn gedetacheerd of op diens aanwijzingen werkzaamheden verrichten.
 10. Adjust is niet aansprakelijk voor uit cyber incidenten gerelateerde schade tenzij er sprake is van een toerekenbare tekortkoming, grove schuld of opzet.
 11. Bij verval van recht dient een beroep door de Opdrachtgever op aansprakelijkheid van Adjust dient binnen een jaar nadat de schade/het gebrek is geconstateerd danwel nadat de schade/het gebrek had moeten worden geconstateerd te zijn ingediend.

Artikel 16. Toepasselijk recht, geschilbeslechting en bevoegde rechter

 1. Op elke overeenkomst tussen Adjust en Opdrachtgever, in welke taal dan ook opgesteld, is Nederlands recht van toepassing.
 2. In geval van een geschil tussen partijen met betrekking tot de Overeenkomst of de uitvoering daarvan, zullen partijen allereerst op informele wijze tot een oplossing proberen te komen.
 3. Indien informele onderhandelingen niet tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing leiden, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Artikel 17. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34242833. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de onderhavige opdracht.

contact

Get in touch with Adjust

Send a message

"*" indicates required fields